m e n t o r i n g   d l a   b i z n e s u,   k a d r   n a u k i   i   e d u k a c j i

Polecamy książki

Mentoring: teoria, praktyka, studia przypadków (red. M. Sidor-Rządkowska)

Polecamy pierwszą książkę o mentoringu, która uwzględnia polski kontekst funkcjonowania tej metody. W jednym z rozdziałów Piotr Czekiera i Bartosz Fingas z Collegium Wratislaviense dzielą się doświadczeniami Collegium zwiazanymi z rozwojem mentoringu w Polsce.

 

Informacje ze strony wydawnictwa:

Znana od wieków, niezastąpiona relacja mistrz-uczeń coraz częściej wykorzystywana jest we współczesnych organizacjach, przybierając postać ustrukturyzowanych programów mentoringowych. Profesjonalne podejście do mentoringu omawia szeroko w pierwszej części książki Małgorzata Sidor-Rządkowska, ceniona ekspertka i autorka wielu publikacji z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim, podejmując takie tematy jak:

  • współczesne definicje, rodzaje i formy mentoringu,
  • różnice między mentoringiem a coachingiem, etyka mentoringu,
  • zadania i kompetencje mentora oraz najważniejsze aspekty jego pracy,
  • wdrażanie programu mentoringu w organizacji - etapy, dobór par mentor-podopieczny, zadania działu HR, rola przełożonego, "kwartet mentoringu",
  • korzyści z programów mentoringowych dla podopiecznych, mentorów i organizacji.

Wszystkie te zagadnienia są następnie rozwinięte w ciekawych i inspirujących studiach przypadków, których autorami są specjaliści biorący udział w przygotowaniu, wdrażaniu i przeprowadzaniu efektywnych programów mentoringu, mentoringu akademickiego i tutoringu - w firmach biznesowych, instytucjach administracji publicznej, na wyższych uczelniach, a także programów mentoringu społecznego. Szczegółowe charakterystyki tych procesów i związanych z nimi doświadczeń dostarczą wartościowej wiedzy zarówno pracownikom organizacji wdrażających programy mentoringowe, jak i wszystkim zainteresowanym tą formą wspierania jednostek i zespołów. 

 

"Książka została napisana z dużym eksperckim znawstwem analizowanej problematyki, a dobór prezentowanych treści umożliwia zainteresowanym czytelnikom zdobycie bogatej wiedzy na temat mentoringu". 

prof. dr hab. Ewa Syrek

 

"Z pewnością można liczyć na duże zainteresowanie czytelników tą pozycją. Książka została napisana przystępnym językiem, a poruszane w niej zagadnienia będą przydatne zarówno teoretykom, jak i praktykom. Sprawdziła się tu również formuła połączenia syntetycznego wprowadzenia teoretycznego ze studiami przypadków". 

dr hab. Czesław Szmidt, prof. Akademii Leona Koźmińskiego

David Clutterbuck - Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami

W Polsce mentoring zaczyna być coraz bardziej docenianą metodą rozwoju osobistego i zawodowego. Mimo to wciąż istnieje niedobór polskojęzycznej literatury na ten temat, w przeciwieństwie do innej, podobnej metody rozwojowej – coachingu. W tym kontekście wydana w 2002 roku książka Davida Clutterbucka stanowi podstawową pozycję wprowadzającą polskiego czytelnika w problematykę mentoringu.

David Clutterbuck jest jednym z najbardziej cenionych specjalistów w dziedzinie doskonalenia umiejętności zawodowych, jest wykładowcą akademickim, właścicielem firmy wdrażającej programy mentoringowe i coachingowe, a także współtwórcą Europejskiego Centrum Mentoringu.

Jego najbardziej popularną książką jest praktyczny podręcznik pt. Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami. Zawiera ona całościowe omówienie problematyki: definicje mentoringu, jego rodzaje i modele, zalety i trudności wynikające z jego stosowania. Autor dużą część swojej książki poświęca procesowi wdrażania mentoringu w przedsiębiorstwie oraz charakterystyce związku mentoringowego. Umiejętnie waży on proporcje między teoretycznym wstępem a praktyczną częścią jego książki.

Interesujące jest jego porównanie mentoringu do relacji łączącej mistrza-rzemieślnika z terminatorem. W czasach średniowiecznych, gdy rzemieślnictwo było zmonopolizowane przez korporacje cechowe (zwane też gildiami), każdy kto chciał zajmować się danym rzemiosłem musiał najpierw terminować pod okiem mistrza danego rzemiosła. W trakcie tej „praktyki” uczeń zdobywał kolejne stopnie w hierarchii rzemieślniczej, aż wreszcie otrzymywał uprawnienia do otwarcia własnego warsztatu. W trakcie nowożytnej rewolucji przemysłowej proces produkcji stał się masowy, przez co kontakt mistrza z terminatorem okazał się niepraktyczny, a wręcz niemożliwy. Współczesny mentoring pozwala na odnowienie tej indywidualnej relacji, którego celem jest rozwój zawodowy w nowoczesnym biznesie.

Całościowy opis zagadnienia mentoringu zawarty w Każdy potrzebuje mentora pozwala uchwycić wszystkie elementy, które są istotne przy wprowadzaniu tej metody w firmie. Z tego względu podręcznik ten jest przeznaczony nie tylko dla osób zajmujących się wdrażaniem mentoringu, ale również dla samych mentorów, ich podopiecznych oraz wszystkich osób zajmujących kierownicze stanowiska.

Autor na podstawie wieloletniej praktyki rzetelnie przedstawia trudności, jakie może napotkać firma korzystająca z mentoringu, a także sami mentorzy i podopieczni. Stara się przedstawiać dobre praktyki w tej dziedzinie, ale jednocześnie opisuje najczęściej pojawiające się błędy managerów i mentorów. Okazuje się, że często wynikają one z błędnego podejścia do mentoringu i zbyt wygórowanych oczekiwań względem niego. Dlatego tak istotna jest pierwsza część książki, która ma na celu przedstawić, czym mentoring jest, jakie problemy może rozwiązać oraz określa granicę oczekiwań wobec niego. Clutterbuck stoi bowiem na realistycznym stanowisku mówiącym, że mentoring nie jest uniwersalnym lekarstwem na trudności firmy, czy też prostą receptą na sukces. Dobrze wykorzystany może przynieść wiele korzyści, ale należy pamiętać, że jest to tylko jedna z wielu metod rozwoju osobistego i zawodowego.

Książka Cluttebucka, chociaż porusza bardzo wiele zagadnień oraz jest całościowym i wieloaspektowym przedstawieniem mentoringu, posiada jednak drobne wady. Największą z nich jest powierzchowność, która tkwi w samej istocie opisu tak szerokiego zagadnienia na niespełna 200 stronach. Dlatego książkę tę należy raczej potraktować jako dobre i zwięzłe wprowadzenie w temat, a nie wyczerpujące kompendium wiedzy o mentoringu. Każdy potrzebuje mentora wciąż pozostaje pozycją obowiązkową dla osób mających styczność z mentoringiem w biznesie.

 

David Clutterbuck, Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami, Wydawnictwo PETIT, Warszawa 2002. 

 D. Megginson, D. Clutterbuck, B. Garvey, P. Stokes, R. Garrett-Harris - Mentoring w działaniu. Przewodnik praktyczny

Mentoring często budzi skojarzenia z relacjami biznesowymi, metodą sukcesji stanowisk, czy rozwojem zawodowym. Tymczasem warto mieć na uwadze, że relacje mentoringowe są pomoce również w wielu innych dziedzinach życia. Z takiego punktu widzenia wyszli autorzy książki pt. Mentoring w działaniu

Traktują oni zjawisko mentoringu o wiele szerzej, niż mają to w zwyczaju czynić poradniki biznesowe. Mentoring jest dla nich uniwersalną metodą, której istotą jest indywidualna pomoc drugiej osobie w przekształcaniu sposobów pracy, nauki oraz w rozwoju osobistym i zawodowym. Z tego względu znajduje on zastosowanie nie tylko w wielkich korporacjach, ale również w organizacjach pomocy społecznej, szkołach oraz na polu pozainstytucjonalnym. Z mentoringu mogą wynieść wiele korzyści menedżerowie i kadra kierownicza przedsiębiorstw, studenci i uczniowie oraz bezrobotni czy osoby dyskryminowane.

Mentoring w działaniu składa się z czterech części o nierównej objętości. W pierwszej z nich autorzy przybliżają ogólną charakterystykę mentoringu. Jest ona zwięzła, wręcz powierzchowna, a wiele informacji podanych jest w przejrzystej formie wykresów, tabel oraz punktach przedstawiających cechy danego zagadnienia. Opis ten nie pozwala na dogłębne zrozumienie mentoringu, ale autorzy nie pozostawiają czytelnika z tym niedosytem. W dwóch kolejnych częściach stanowiących najobszerniejszą i najważniejszą część książki opisane są konkretne przykłady, case’y, zastosowań mentoringu.

Jedna część studiów przypadków dotyczy mentoringu w ramach organizacji, a druga przypadków indywidualnych. Opisywane case’y są bardzo różnorodne: są przypadki mentoringu w małych i średnich firmach oraz korporacjach, w szkołach, na uniwersytetach, a także wykorzystania mentoringu w zwalczaniu stereotypów płciowych, czy pomocy dla ofiar przemocy domowej. Studia przypadków uwzględniają również zróżnicowanie metod mentoringu: są bowiem caes’y dotyczące e-mentoringu, mentoringu rówieśniczego, mentoringu z dwoma mentorami itp.

Każdy przypadek jest szczegółowo opisany i zanalizowany na kilku lub kilkunastu stronach. Narzędzia tych analiz są zróżnicowane w zależności od konkretnego case’a, jednak wspólnym ich elementem są wnioski, które stanowią podsumowanie oraz próbę wyciągnięcia nauki z badanych przypadków. Ten element analizy pomaga w uzyskiwania szerszej perspektywy, co sprzyja twórczemu myśleniu o mentoringu. Okazuje się bowiem, że analiza przypadku mentoringu w biznesie może być pomocna we wdrażaniu mentoringu w innych organizacjach lub odwrotnie.

Z tego powodu książka ta jest godna polecenia dla każdego kto ma styczność z mentoringiem w różnych dziedzinach. Dla managerów chcących wdrażać mentoring lub z niego korzystać, może ona stanowić bogate źródło inspiracji.

 

D. Megginson, D. Clutterbuck, B. Garvey, P. Stokes, R. Garrett-Harris, Mentoring w działaniu. Przewodnik praktyczny, Wydawnictwo REBIS, Poznań 2008.