m e n t o r i n g   d l a   b i z n e s u,   k a d r   n a u k i   i   e d u k a c j i

Mentoring dla kadr naukowych

Proces współpracy

Przygotowanie optymalnego merytorycznie, kosztowo i czasowo cyklu szkoleniowego, wymaga umiejętności spojrzenia na kształcenie, jako proces ciągły. Rozwój pracowników w ramach organizacji, poza ich osobistym zaangażowaniem, wymaga kompleksowych narzędzi umożliwiających im podnoszenie własnych kwalifikacji i poszerzanie własnych horyzontów. Zobacz więcej...

Szkolenia z mentoringu

Collegium Wratislaviense oferuje uczeniom i instytucjom nauki szkolenia z zakresu mentoringu. Ich celem jest kompleksowe przygotowanie pracowników naukowych i dydaktycznych do podjęcia się roli mentora. Mentoring stosowany jest z powodzeniem w wielu miejscach na świecie – umożliwiamy polskim uczelniom poznanie tego doświadczenia. Oferujemy zapoznanie pracowników naukowych i dydaktycznych z metodą mentorską i korzyściami z niej płynącymi oraz wyposażenie pracowników chętnych do podjęcia roli mentorów w szeroki wachlarz skutecznych i inspirujących narzędzi oraz metod pracy mentorskiej. Zobacz więcej...

Programy wdrożeniowe

Collegium Wratislaviense wspiera uczelnie i instytucje naukowe we wdrażaniu programów rozwojowych, pomagamy w określeniu ich potencjału, jak i wprowadzeniu zmian i monitorowaniu ich efektów, z wykorzystaniem techniki mentoringu. W zależności od potrzeb Klienta proponujemy szkolenia i warsztaty z zakresu mentoringu o różnej rozpiętości czasowej, a także spotkania coachingowe mające na celu przygotowanie do prowadzenia mentoringu.  Zobacz więcej...